ENNL

Privacy Statement

 
Inleiding
 
1. SHOEBALOO hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. SHOEBALOO heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Met dit privacy statement geeft SHOEBALOO u inzicht hoe SHOEBALOO in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
 
Dit privacy statement is van toepassing op verwerkingen van alle online en offline soorten persoonsgegevens die SHOEBALOO ontvangt van:
 • u;
 • (potentiële) leveranciers, klanten, opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relaties van SHOEBALOO;
 • bezoekers van de website van SHOEBALOO  (https://www.shoebaloo.nl)  of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam;
 • ontvangers van informatie van SHOEBALOO;
 • alle andere personen die contact hebben met SHOEBALOO.
2. Daar waar in dit privacy statement een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt tevens ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.
 
3. Voor bezoekers en klanten onder de 16 jaar vereist SHOEBALOO dat zij een ouder of voogd informeren over het privacy statement en de algemene voorwaarden van SHOEBALOO. SHOEBALOO verricht inspanningen om te controleren of deze toestemming is verleend. Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen online bestellingen plaatsen en/of lid worden van het loyaliteitsprogramma.
 
Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?
 
4. SHOEBALOO kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (hierna: ‘AVG’) :
 
Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:
 • contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), IP-adres);
 • identiteitsgegevens;
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer, creditcardnummer);
 • persoonsgegevens zoals omschreven op een c.v./gegevens over uw arbeidsverleden;
 
Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven en e-mails:
 • contactgegevens (zoals hierboven beschreven);
 • informatie met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:

- welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken en de wijze waarop u door de website navigeert door middel van o.a. Adwords;

- of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;

- de data en tijdstippen van het bezoek aan de website;

- de informatie die wordt verkregen vanuit Google Analytics en Hotjar;

- de informatie die wordt verkregen vanuit de cookies op de website van SHOEBALOO.

 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die aan SHOEBALOO worden verstuurd;
 • de gegevens die van de website worden gedownload.
 
Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen:
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, zoals maar niet uitsluitend social media;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.
 
Grondslagen voor de verwerking
  
5. SHOEBALOO stelt het doel en de middelen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is SHOEBALOO verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. SHOEBALOO zorgt ervoor dat zij het verwerken van persoonsgegevens altijd baseert op een van de grondslagen zoals omschreven in artikel 6 van de AVG.
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:
 • u heeft aan SHOEBALOO toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SHOEBALOO rust;
 • de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een ander natuurlijke persoon te beschermen;
 
Gebruik van Persoonsgegevens 
  
6. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens neemt SHOEBALOO de AVG en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht. Het gebruiken van persoonsgegevens wordt in de AVG aangeduid met ‘verwerken’. SHOEBALOO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden.
 
Deze doelen zijn:
 • Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan; Op het moment dat u een order plaatst bij SHOEBALOO wordt om een aantal gegevens gevraagd: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bezorgadres, factuuradres, wijze van betalen, rekeningnummer/creditkaartnummer, vervaldatum creditkaart en beveiligingscode van de creditkaart. Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van een order en voor het correct verwerken van eventuele retourzendingen. Creditkaart details worden nooit met derden gedeeld.
 • Om analyses uit te voeren voor rapportages;
 • Om onze diensten te optimaliseren;
 • Om u te informeren over producten, voordelen en evenementen.
 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen;
 • Indien u deelneemt aan het Loyaliteitsprogramma, uw gegevens aan dit programma te koppelen om u zo optimaal mogelijk persoonlijke privileges te kunnen aanbieden die bij het Loyaliteitsprogramma horen;
 • Om informatie te verstrekken aan u of aan derden die nodig is voor de uitvoering van een order, het in behandeling nemen van een klacht, het verwerken van een retourzending of indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 • Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;De informatie die nodig is om creditkaartbetalingen en transacties te verwerken wordt verzonden naar onze bank, ABN AMRO, en naar Ingenico. Ingenico is een bedrijf dat technologische oplossingen biedt voor online betalingen in e-commerce en is een interface tussen creditcardbedrijven, banken, handelaren en consumenten, wanneer online betaling op de SHOEBALOO website plaatsvindt. SHOEBALOO maakt afspraken met deze bedrijven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. De bankinformatie wordt versleuteld opgeslagen door Ingenico en elke aangeboden betaalwijze is beveiligd.
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.
 • In het geval van sollicitanten en/of werknemers verwerkt SHOEBALOO uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- om een arbeidsovereenkomst aan te gaan

- om uw identiteit te verifiëren

- voor werving en selectie

 
Delen met derden
 
7. SHOEBALOO kan derde partijen inschakelen die in opdracht van SHOEBALOO als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:
 • organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten; 
 • overheidsinstanties

 

8. Shoebaloo blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. SHOEBALOO kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit SHOEBALOO met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

 
9. SHOEBALOO verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden. 
 
Rechten van betrokkenen 
 
10. Betrokkenen in de zin van de AVG zijn de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit kunnen onder meer consumenten, relaties, werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en bezoekers van de webpagina’s van SHOEBALOO zijn. Betrokkenen worden door SHOEBALOO op toegankelijke en begrijpelijke wijze door SHOEBALOO geïnformeerd over de gegevensverwerking van persoonsgegevens. Als u wilt weten of SHOEBALOO persoonsgegevens van u verwerkt of gebruik wilt maken van één van de onderstaande rechten, dan kunt u een schriftelijk verzoek, eventueel vergezeld van uw zienswijze sturen naar: dataprotection@shoebaloo.nl. SHOEBALOO behandelt een (inzage)verzoek binnen 4 weken. SHOEBALOO is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.
 
11. In geval van verwerking van persoonsgegevens hebben betrokkenen de volgende rechten:
 
 • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens SHOEBALOO van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Het verzoek zal ingewilligd worden voor zover niet in strijd met wet- en regelgeving.
Mocht onverhoopt blijken dat SHOEBALOO verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan derden, dan zal SHOEBALOO dit rectificeren. Indien SHOEBALOO uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, stelt SHOEBALOO u hiervan op de hoogte.
 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die SHOEBALOO van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken.
 
 • Intrekken van toestemming
U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken (m.u.v. de verwerking van persoonsgegevens van werknemers in dienst van SHOEBALOO). Na ontvangst van uw e-mail zal SHOEBALOO zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
 
 • Recht om persoonsgegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die SHOEBALOO van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.
 
 • Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van SHOEBALOO, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens. Dit verzoek zal SHOEBALOO inwilligen voor zover niet in strijd met wet- en regelgeving.  
 
 • Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door SHOEBALOO wordt gebaseerd op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van SHOEBALOO of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien SHOEBALOO zich op deze grondslagen baseert maakt SHOEBALOO een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van SHOEBALOO te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
 
 • Recht om een klacht in te dienen
Indien u het niet eens bent met het gebruik door SHOEBALOO van uw persoonsgegevens, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar dataprotection@shoebaloo.nl, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten.
 
Verwerkingsverantwoordelijke en (Sub-)Verwerkers
 
12. SHOEBALOO is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG die zeggenschap heeft over de verwerking van de persoonsgegevens en die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.
 
13. SHOEBALOO schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. SHOEBALOO blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt SHOEBALOO contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Dit worden Verwerkers respectievelijk Sub-verwerkers genoemd.
 
Cookies
 
14. SHOEBALOO gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken zoals post-click link-tracking) om het bezoek en winkelen bij SHOEBALOO.nl nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties en andere content aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
 
Beveiliging persoonsgegevens
 
15. SHOEBALOO treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. SHOEBALOO neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
 
SHOEBALOO heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:
 • alle medewerkers van SHOEBALOO (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • de website is beveiligd via https;
 • het wachtwoord van uw persoonlijke account wordt versleuteld;
 • verzending van persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats.
 
16. In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt SHOEBALOO ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt SHOEBALOO doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen. Met betrekking tot het aanbieden van informatie en diensten hanteert SHOEBALOO standaard de ‘opt-inregeling’: er wordt pas informatie verstrekt of er worden pas diensten geleverd als u dit actief aangeeft. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvinken van een kruisje op de website. Het kruisje is daarbij niet op voorhand al ingevuld.
 
Websites van derden
 
17. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
 
18. SHOEBALOO bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. SHOEBALOO bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met SHOEBALOO heeft. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. SHOEBALOO neemt deze bewaartermijnen volledig in acht.
 
Datalekken
 
19. SHOEBALOO stelt alles in het werk om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties dat zich een datalek voordoet, heeft SHOEBALOO een protocol meldplicht datalekken opgesteld dat zij consequent handhaaft.
 
Wijzigingen
 
20. SHOEBALOO behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen SHOEBALOO en een betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf 30 mei 2018.